شماره‌ی خبر : ‌12977 | تعداد بازدید : 607
سه‌شنبه 26 تیر ماه 1397 ساعت 09:02

برنامه کامل رقابت‌های نیم فصل اول لیگ یک

با انجام مراسم قرعه‌کشی رقابت‌هایاین فصل لیگ دسته اول فوتبال کشور، ترتیب بازی‌های تیم مس کرمان و سایر حریفان این تیم مشخص شد.

برنامه کامل رقابت‌های نیم فصل اول لیگ یک

با انجام مراسم قرعه‌کشی رقابت‌هایاین فصل لیگ دسته اول فوتبال کشور، ترتیب بازی‌های تیم مس کرمان و سایر حریفان این تیم مشخص شد.

در این رقابت‌ها که از 20مرداد ماه استارت خواهد خورد، 18 تیم به مصاف هم خواهند رفت که برنامه‌ی کامل این رقابت‌ها بدین شرح است:(نام تیم میزبان اول آمده است)

هفته اول

مس کرمان - شهرداری ماهشهر
برق جدید شیراز - مس رفسنجان
خونه به خونه مازندران - ملوان بندر انزلی
اکسین البرز - فجر سپاسی
نفت تهران - سیاه‌جامگان
آلومینیوم اراک - شهرداری تبریز
کارون اروند خرمشهر - استقلال جنوب تهران
شاهین بوشهر - گل‌گهر سیرجان
ماشین‌سازی - بادران تهران

*هفته دوم

سیاه جامگان مشهد- خونه‌به‌خونه مازندران
شهرداری ماهشهر- اکسین البرز
ملوان بندر انزلی- برق جدید شیراز
گل گهر سیرجان- مس کرمان
مس رفسنجان- کارون اروند خرمشهر
فجرسپاسی شیراز- آلومینیوم اراک
شهرداری تبریز- نفت تهران
بادران تهران -شاهین شهرداری بوشهر
استقلال جنوب تهران - ماشین سازی تبریز

*هفته سوم


کارون اروند خرمشهر- سیاه جامگان مشهد
برق جدید شیراز- استقلال جنوب تهران
خونه به خونه مازندران- فجرسپاسی شیراز
نفت تهران- شهرداری ماهشهر
آلومینیوم اراک - مس کرمان
شاهین شهرداری بوشهر- شهرداری تبریز
ماشین سازی تبریز- گل گهر سیرجان
مس رفسنجان - ملوان بندر انزلی
اکسین البرز- بادران تهران

*هفته چهارم


گل گهر سیرجان- خونه‌به‌خونه مازندران
بادران تهران- مس رفسنجان
شهرداری ماهشهر- آلومینیوم اراک
ملوان بندر انزلی- کارون اروند خرمشهر
مس کرمان- اکسین البرز
استقلال جنوب تهران - نفت تهران
شهرداری تبریز - ماشین سازی تبریز
فجرسپاسی شیراز- شاهین شهرداری بوشهر
سیاه جامگان مشهد- برق جدید شیراز

*هفته پنجم


برق جدید شیراز- شهرداری ماهشهر
نفت تهران-  بادران تهران
خونه به خونه مازندران- استقلال جنوب تهران
مس رفسنجان- شهرداری تبریز
کارون اروند خرمشهر- فجرسپاسی شیراز
ملوان بندر انزلی- سیاه جامگان مشهد
ماشین سازی تبریز- اکسین البرز
شاهین شهرداری بوشهر- مس کرمان
آلومینیوم اراک- گل گهر سیرجان

*هفته ششم

سیاه جامگان مشهد-  مس رفسنجان
فجرسپاسی شیراز- برق جدید شیراز
مس کرمان- ماشین سازی تبریز
گل گهر سیرجان- نفت تهران
شهرداری تبریز- خونه‌به‌خونه مازندران
بادران تهران- کارون اروند خرمشهر
شهرداری ماهشهر- شاهین شهرداری بوشهر
اکسین البرز- آلومینیوم اراک
استقلال جنوب تهران- ملوان بندر انزلی

*هفته هفتم


شاهین شهرداری- بوشهر اکسین البرز
کارون اروند خرمشهر- شهرداری ماهشهر
برق جدید شیراز- مس کرمان
مس رفسنجان- استقلال جنوب تهران
ملوان بندر انزلی- گل گهر سیرجان
خونه‌به‌خونه مازندران- بادران تهران
ماشین سازی تبریز- آلومینیوم اراک
سیاه جامگان مشهد- شهرداری تبریز
نفت تهران - فجرسپاسی شیراز

*هفته هشتم


گل گهر سیرجان- مس رفسنجان
استقلال جنوب تهران- سیاه جامگان مشهد
بادران تهران- برق جدید شیراز
اکسین البرز- نفت تهران
مس کرمان- خونه به خونه مازندران
فجرسپاسی شیراز- ماشین سازی تبریز
آلومینیوم اراک- شاهین شهرداری بوشهر
شهرداری ماهشهر- ملوان بندر انزلی
شهرداری تبریز- کارون اروند خرمشهر

*هفته نهم


خونه به خونه- مازندران شاهین شهرداری بوشهر
سیاه جامگان مشهد- بادران تهران
مس رفسنجان- اکسین البرز
نفت تهران- آلومینیوم اراک
کارون اروند خرمشهر- مس کرمان
ماشین سازی تبریز- شهرداری ماهشهر
ملوان بندر انزلی- فجرسپاسی شیراز
استقلال جنوب تهران- شهرداری تبریز
برق جدید شیراز- گل گهر سیرجان

*هفته دهم


مس کرمان- نفت تهران
شهرداری تبریز- ملوان بندر انزلی
شاهین شهرداری بوشهر- ماشین سازی تبریز
آلومینیوم اراک- خونه به خونه مازندران
اکسین البرز- برق جدید شیراز
بادران تهران- استقلال جنوب تهران
شهرداری ماهشهر- سیاه جامگان مشهد
فجرسپاسی شیراز - مس رفسنجان
گل گهر سیرجان -کارون اروند خرمشهر

*هفته یازدهم


خونه به خونه مازندران - شهرداری ماهشهر
برق جدید شیراز- آلومینیوم اراک
شهرداری تبریز - بادران تهران
مس رفسنجان- مس کرمان
نفت تهران -ماشین سازی تبریز
استقلال جنوب تهران- گل گهر سیرجان
ملوان بندر انزلی- اکسین البرز
کارون اروند خرمشهر - شاهین شهرداری بوشهر
سیاه جامگان مشهد- فجرسپاسی شیراز

*هفته دوازدهم


شهرداری ماهشهر-  مس رفسنجان
اکسین البرز- خونه به خونه مازندران
بادران تهران- ملوان بندر انزلی
آلومینیوم اراک -کارون اروند خرمشهر
ماشین سازی تبریز - برق جدید شیراز
شاهین شهرداری بوشهر- نفت تهران
فجرسپاسی شیراز - شهرداری تبریز
گل گهر سیرجان- سیاه جامگان مشهد
مس کرمان- استقلال جنوب تهران

*هفته سیزدهم


ملوان بندر انزلی- مس کرمان
خونه به خونه مازندران- نفت تهران
استقلال جنوب تهران- شهرداری ماهشهر
سیاه جامگان مشهد- اکسین البرز
کارون اروند خرمشهر- ماشین سازی تبریز
مس رفسنجان- آلومینیوم اراک
برق جدید شیراز- شاهین شهرداری بوشهر
شهرداری تبریز -گل گهر سیرجان
بادران تهران- فجرسپاسی شیراز

*هفته چهاردهم


آلومینیوم اراک - ملوان بندر انزلی
مس کرمان ـ سیاه جامگان مشهد
ماشین سازی تبریز - خونه به خونه مازندران
شاهین شهرداری بوشهر- مس رفسنجان
گل گهر سیرجان- بادران تهران
فجرسپاسی شیراز- استقلال جنوب تهران
اکسین البرز -کارون اروند خرمشهر
نفت تهران- برق جدید شیراز
شهرداری ماهشهر- شهرداری تبریز

*هفته پانزدهم


ملوان بندر انزلی- شاهین شهرداری بوشهر
گل گهر سیرجان - فجرسپاسی شیراز
مس رفسنجان- ماشین سازی تبریز
بادران تهران - شهرداری ماهشهر
سیاه جامگان مشهد-  آلومینیوم اراک
استقلال جنوب تهران- اکسین البرز
شهرداری تبریز- مس کرمان
کارون اروند خرمشهر- نفت تهران
برق جدید شیراز -خونه به خونه مازندران

*هفته شانزدهم


ماشین سازی تبریز- سیاه جامگان مشهد
خونه به خونه مازندران - مس رفسنجان
شهرداری ماهشهر- گل گهر سیرجان
شاهین شهرداری بوشهر- استقلال جنوب تهران
اکسین البرز- شهرداری تبریز
مس کرمان- فجرسپاسی شیراز
نفت تهران- ملوان بندر انزلی
آلومینیوم اراک - بادران تهران
برق جدید شیراز -کارون اروند خرمشهر

*هفته هفدهم


گل گهر سیرجان- اکسین البرز
بادران تهران- مس کرمان
مس رفسنجان-  نفت تهران
استقلال جنوب تهران - الومینیوم اراک
کارون اروند خرمشهر- خونه‌به‌خونه بابل
سیاه جامگان مشهد- شاهین شهرداری بوشهر
شهرداری تبریز- برق جدید شیراز
فجر شهید سپاسی شیراز- شهرداری ماهشهر
ملوان بندر انزلی- ماشین‌سازی تبریز

 


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با مس رفسنجان