نادر دست نشان

مسوولیت : سرمربی
تاریخ تولد : 1338/09/07
نام تیم : مس کرمان
نادر دست نشان

پیش بینی شما از بازی مس و قشقایی شیراز