نادر دست نشان

مسوولیت : سرمربی
تاریخ تولد : 1338/09/07
نام تیم : مس کرمان
نادر دست نشان

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در پایان نیم فصل اول