آقای عیسی ابراهیمی

مسوولیت : رئیس هیات مدیره
تاریخ تولد : 1335/01/01
آقای عیسی ابراهیمی

پیش بینی شما از بازی مس و قشقایی شیراز