محمد مهدی نخعی

مسوولیت : مدیر اجرایی
تاریخ تولد : 1347/08/18
نام تیم : مس کرمان
محمد مهدی نخعی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی